Skip to content

Foreach Với Key Value Trong Php: Sử Dụng Và Thực Hiện Vòng Lặp

PHP foreach loop explained with arrays, objects and key value

Foreach As Key Value In Php

Vòng lặp foreach là một trong những vòng lặp được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ lập trình PHP. Đặc biệt, foreach có thể được sử dụng để lặp qua một mảng và truy xuất đồng thời cả key và value của các phần tử trong mảng. Trên thực tế, rất nhiều tình huống trong lập trình PHP yêu cầu sử dụng vòng lặp foreach với key và value để xử lý dữ liệu một cách hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng vòng lặp foreach với key và value trong PHP.

Hiểu khái niệm key và value trong foreach:
Trước khi đi vào việc sử dụng vòng lặp foreach với key và value, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm key và value trong mảng. Một mảng trong PHP là một tập hợp các phần tử, trong đó mỗi phần tử được xác định bởi một key và có giá trị tương ứng là value. Key có thể là một số nguyên hoặc một chuỗi, trong khi value có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào như số nguyên, chuỗi, hay thậm chí một mảng khác.

Cách truy xuất key và value trong một mảng trong foreach:
Để truy xuất key và value của một phần tử trong mảng trong vòng lặp foreach, chúng ta có thể sử dụng cú pháp sau:
“`php
foreach ($array as $key => $value) {
// Thực hiện các thao tác với key và value ở đây
}
“`
Trong đó, `$array` là mảng mà chúng ta muốn lặp qua, `$key` là biến để lưu trữ key của phần tử hiện tại và `$value` là biến để lưu trữ value của phần tử hiện tại. Trong mỗi lần lặp, key và value sẽ được cập nhật tương ứng với phần tử đang được lặp qua.

Sử dụng key và value để thực hiện các thao tác trong vòng lặp foreach:
Một trong những lợi ích lớn nhất của việc sử dụng key và value trong vòng lặp foreach là chúng ta có thể thực hiện các thao tác phức tạp trên dữ liệu mảng một cách dễ dàng. Chẳng hạn, chúng ta có thể in ra key và value của các phần tử, tính tổng giá trị của các phần tử, hay thậm chí thay đổi dữ liệu trong mảng.

Ví dụ 1: In ra key và value của các phần tử trong mảng:
“`php
$fruits = array(“apple” => “Táo”, “banana” => “Chuối”, “orange” => “Cam”);

foreach ($fruits as $key => $value) {
echo “Key: ” . $key . “, Value: ” . $value . “
“;
}
“`
Kết quả:
“`
Key: apple, Value: Táo
Key: banana, Value: Chuối
Key: orange, Value: Cam
“`

Ví dụ 2: Tính tổng giá trị của các phần tử trong mảng:
“`php
$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);
$sum = 0;

foreach ($numbers as $value) {
$sum += $value;
}

echo “Tổng giá trị: ” . $sum;
“`
Kết quả:
“`
Tổng giá trị: 15
“`

Tận dụng key trong foreach để thực hiện các tính toán hoặc kiểm tra điều kiện:
Đôi khi chúng ta cần sử dụng key để thực hiện các tính toán hoặc kiểm tra điều kiện trong quá trình lặp. Ví dụ, chúng ta có thể kiểm tra xem một số nguyên có phải là số chẵn hay không bằng cách sử dụng toán tử `%` để lấy phần dư. Chúng ta hãy xem ví dụ sau để làm rõ điều này:

“`php
$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);

foreach ($numbers as $key => $value) {
if ($key % 2 == 0) {
echo $value . ” là số chẵn.
“;
} else {
echo $value . ” là số lẻ.
“;
}
}
“`
Kết quả:
“`
1 là số lẻ.
2 là số chẵn.
3 là số lẻ.
4 là số chẵn.
5 là số lẻ.
“`

Sử dụng key và value để thay đổi dữ liệu trong một mảng trong foreach:
Chúng ta cũng có thể sử dụng key và value để thay đổi dữ liệu trong một mảng trong vòng lặp foreach. Bằng cách thay đổi giá trị của biến `$value`, chúng ta có thể thay đổi dữ liệu của phần tử hiện tại trong mảng. Hãy xem ví dụ sau:

“`php
$fruits = array(“apple”, “banana”, “orange”);

foreach ($fruits as $key => $value) {
$fruits[$key] = “fruit: ” . $value;
}

print_r($fruits);
“`
Kết quả:
“`
Array
(
[0] => fruit: apple
[1] => fruit: banana
[2] => fruit: orange
)
“`

Xử lý mảng đa chiều bằng vòng lặp foreach và truy xuất các key và value tương ứng:
Vòng lặp foreach cũng rất hữu ích khi làm việc với mảng đa chiều. Chúng ta có thể lồng các vòng lặp foreach với nhau để truy xuất các key và value của các phần tử trong mảng đa chiều. Hiểu được cách sử dụng foreach với key và value trong mảng đa chiều sẽ giúp chúng ta xử lý các cấu trúc phức tạp một cách dễ dàng và hiệu quả.

Ví dụ: Xử lý một mảng đa chiều và in ra các key và value tương ứng:
“`php
$students = array(
array(“name” => “John”, “age” => 20),
array(“name” => “Jane”, “age” => 25),
array(“name” => “Mary”, “age” => 22)
);

foreach ($students as $key => $student) {
echo “Student ” . ($key + 1) . “:
“;
foreach ($student as $key => $value) {
echo “- ” . ucfirst($key) . “: ” . $value . “
“;
}
echo “
“;
}
“`
Kết quả:
“`
Student 1:
– Name: John
– Age: 20

Student 2:
– Name: Jane
– Age: 25

Student 3:
– Name: Mary
– Age: 22
“`

Kết luận:
Trên đây là những khái niệm cơ bản và các ví dụ về cách sử dụng vòng lặp foreach với key và value trong ngôn ngữ lập trình PHP. Với khả năng truy xuất dễ dàng đến key và value của mảng, vòng lặp foreach mang lại sự linh hoạt và tiện lợi cho việc xử lý dữ liệu trong mảng. Hi vọng thông qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức và hiểu rõ hơn về cách sử dụng foreach trong PHP.

Câu hỏi thường gặp:
Q: Có cách nào chỉ truy xuất key hoặc value trong foreach mà không cần cả hai không?
A: Đúng, bạn có thể truy xuất chỉ key hoặc chỉ value trong foreach bằng cách sử dụng một biến không cần thiết để lưu giữ phần tử không được sử dụng. Ví dụ, nếu bạn chỉ quan tâm đến key của các phần tử trong mảng, bạn có thể viết `$key => $_` hoặc `=> $key` để bỏ qua value. Tương tự, nếu bạn chỉ muốn lấy value, bạn có thể viết `$_ => $value` để bỏ qua key.

Q: Có thể thay đổi key và value trong mảng trong foreach không?
A: Đúng, bạn có thể thay đổi key và value trong mảng trong foreach bằng cách chỉnh sửa biến `$key` và `$value`. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc thay đổi key trong mảng có thể gây ra sự không rõ ràng và gây khó khăn trong việc xử lý dữ liệu sau này.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: foreach as key value in php Foreach trong PHP, For PHP, PHP foreach with index, forEach key value js, Foreach array PHP, Foreach key $value php, Foreach laravel, PHP for loop

Chuyên mục: Top 20 Foreach As Key Value In Php

Php Foreach Loop Explained With Arrays, Objects And Key Value

How To Foreach Key Value In Php?

Lặp qua Tất cả Khóa và Giá trị trong PHP: Hướng dẫn chi tiết

Một trong những tác vụ phổ biến khi làm việc với PHP là lặp qua tất cả các khóa và giá trị trong một mảng. Trong PHP, chúng ta có thể dễ dàng thực hiện điều này bằng cách sử dụng hàm foreach. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng foreach để duyệt qua tất cả các khóa và giá trị trong một mảng trong PHP.

1. Cú pháp của foreach trong PHP
Cú pháp của vòng lặp foreach trong PHP như sau:

foreach ($array as $key => $value) {
// Thực hiện các tác vụ với khóa và giá trị ở đây
}

Với $array là mảng cần duyệt qua. Mỗi lần lặp, chỉ số của mảng sẽ được ghi vào biến $key và giá trị tương ứng sẽ được ghi vào biến $value. Chúng ta có thể đặt tên cho các biến này tùy ý, nhưng $key và $value là cách đặt tên phổ biến.

2. Ví dụ sử dụng foreach trong PHP
Hãy xem một ví dụ đơn giản về việc sử dụng foreach trong PHP:

“táo”, “orange” => “cam”, “banana” => “chuối”);

foreach ($fruits as $key => $value) {
echo “Khóa: ” . $key . “, Giá trị: ” . $value . “
“;
}
?>

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là:

Khóa: apple, Giá trị: táo
Khóa: orange, Giá trị: cam
Khóa: banana, Giá trị: chuối

Như bạn có thể thấy, chúng ta đã lặp qua mảng $fruits và hiển thị các khóa và giá trị tương ứng trên màn hình.

3. Sử dụng foreach với mảng đa chiều
Foreach cũng có thể được sử dụng để lặp qua các mảng đa chiều. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng các vòng lặp lồng nhau để truy cập được vào tất cả các phần tử trong mảng. Dưới đây là một ví dụ:

“John”, “age” => 20),
array(“name” => “Jane”, “age” => 22),
array(“name” => “David”, “age” => 21)
);

foreach ($students as $student) {
foreach ($student as $key => $value) {
echo $key . “: ” . $value . “, “;
}
echo “
“;
}
?>

Đoạn mã trên sẽ xuất ra:

name: John, age: 20
name: Jane, age: 22
name: David, age: 21

Theo ví dụ trên, chúng ta đã duyệt qua các từng mảng con bên trong mảng $students và hiển thị thông tin về tên và tuổi của mỗi sinh viên.

4. Câu hỏi thường gặp
Dưới đây là một vài câu hỏi thường gặp liên quan đến việc duyệt qua khóa và giá trị trong PHP:

Q1: Tại sao chúng ta nên sử dụng foreach thay vì vòng lặp for?
A1: Foreach là một công cụ mạnh mẽ và tiện lợi trong việc duyệt qua các phần tử trong mảng PHP. Nó tự động lặp qua từng phần tử và bạn không cần phải quản lý chỉ số trong quá trình lặp.

Q2: Có cách nào để chỉ duyệt qua khóa trong một mảng không?
A2: Có. Bạn có thể sử dụng cú pháp foreach ($array as $key) để chỉ duyệt qua khóa trong một mảng. Trong trường hợp này, giá trị sẽ không được gán vào biến $value.

Q3: Làm thế nào để dừng vòng lặp foreach sớm?
A3: Bạn có thể sử dụng lệnh break để dừng vòng lặp foreach trước khi nó hoàn thành. Lệnh break sẽ cho phép bạn thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức.

Trên đây là một hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng foreach để duyệt qua tất cả các khóa và giá trị trong PHP. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng foreach và giải đáp một số câu hỏi thường gặp.

How To Store Foreach Value In Variable In Php?

Lưu giá trị từng phần tử vào biến trong PHP: Hướng dẫn và hỏi đáp

PHP là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và rất mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các ứng dụng web động. Trong quá trình làm việc với PHP, bạn thường xuyên cần phải lưu giữ các giá trị của từng phần tử trong một mảng vào các biến khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lưu trữ từng giá trị vào biến trong PHP và giải đáp các câu hỏi liên quan đến chủ đề này.

Sử dụng vòng lặp foreach để lưu từng giá trị vào biến

Một cách phổ biến để lưu giữ từng giá trị vào biến là sử dụng vòng lặp foreach. Vòng lặp foreach được thiết kế đặc biệt để duyệt qua từng phần tử trong một mảng.

Dưới đây là cú pháp cơ bản của vòng lặp foreach:

foreach ($array as $value) {
// lưu giữ mỗi giá trị vào biến
}

Trong đó, $array là mảng chứa các giá trị cần lưu vào biến và $value là biến chứa giá trị của từng phần tử trong mảng.

Ví dụ minh họa:

$fruits = array(“Apple”, “Banana”, “Orange”);

foreach ($fruits as $fruit) {
echo $fruit;
}

Kết quả đầu ra sẽ là:

Apple
Banana
Orange

Chúng ta có thể thấy rằng vòng lặp foreach đã duyệt qua từng phần tử trong mảng “fruits” và lưu giữ từng giá trị trong biến $fruit. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với giá trị này, ví dụ như hiển thị nó hoặc lưu giữ vào biến khác.

Lưu múltiple giá trị vào một mảng

Nếu bạn muốn lưu trữ tất cả các giá trị từ vòng lặp foreach vào một mảng duy nhất thay vì lưu giữ từng giá trị vào các biến riêng biệt, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

$fruits = array(“Apple”, “Banana”, “Orange”);
$result = array();

foreach ($fruits as $fruit) {
$result[] = $fruit;
}

print_r($result);

Kết quả đầu ra sẽ là:

Array
(
[0] => Apple
[1] => Banana
[2] => Orange
)

Ở đây, chúng ta đã khởi tạo một mảng trống $result trước khi chạy vòng lặp foreach. Trong mỗi vòng lặp, chúng ta sử dụng toán tử [] để thêm từng giá trị vào mảng $result.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp)

Q: Làm thế nào để tìm hiểu được cái mảng và mục đích sử dụng vòng lặp foreach?
A: Để hiểu về mảng và vòng lặp foreach trong PHP, bạn có thể tham khảo tài liệu chính thức của PHP trên website php.net hoặc tìm hiểu thông qua các nguồn học trực tuyến.

Q: Có cách nào khác để lưu giữ từng giá trị trong một mảng?
A: Bên cạnh sử dụng vòng lặp foreach, bạn cũng có thể sử dụng các vòng lặp khác như for hoặc while để lưu giữ từng giá trị trong một mảng.

Q: Tôi có thể lưu giữ giá trị từng phần tử vào biến với tên khác không?
A: Đúng! Bạn có thể đặt tên bất kỳ biến nào mà bạn muốn để lưu giữ từng giá trị. Chỉ định tên biến mới trong cú pháp của vòng lặp foreach sẽ cho phép bạn lưu giữ giá trị vào biến đó.

Kết luận

Trong PHP, việc lưu trữ từng giá trị từ mảng vào biến có thể đơn giản nhờ sử dụng vòng lặp foreach. Cú pháp của vòng lặp foreach cho phép chúng ta duyệt qua từng phần tử trong mảng và lưu trữ giá trị của từng phần tử vào biến riêng biệt. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể lưu trữ tất cả giá trị từ vòng lặp foreach vào một mảng duy nhất. Hi vọng với hướng dẫn và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, bạn đã có thể hiểu cách thực hiện việc này trong PHP.

Xem thêm tại đây: chonoithatgiasi.com.vn

Foreach Trong Php

Foreach trong PHP – Hướng dẫn chi tiết và các câu hỏi thường gặp

Trong PHP, foreach là một vòng lặp mạnh mẽ và linh hoạt, rất hữu ích khi làm việc với các mảng hoặc đối tượng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về foreach trong PHP và cung cấp một số câu hỏi thường gặp về chủ đề này.

1. Foreach là gì?
Foreach là một cú pháp trong PHP được sử dụng để lặp qua các phần tử của một mảng hoặc đối tượng. Nó giúp chúng ta dễ dàng truy cập và xử lý các phần tử trong mảng hoặc đối tượng mà không cần thiết phải quan tâm đến chỉ mục.

2. Cú pháp của foreach
Cú pháp của foreach như sau:

foreach ($array as $value) {
// xử lý $value
}

Trong đó, $array là mảng muốn lặp qua và $value là biến để lưu trữ giá trị của từng phần tử trong quá trình lặp.

3. Ví dụ sử dụng foreach để lặp qua mảng
Dưới đây là một ví dụ đơn giản về việc sử dụng foreach để lặp qua một mảng:

$fruits = array(“Apple”, “Banana”, “Orange”);

foreach ($fruits as $fruit) {
echo $fruit . “
“;
}

Kết quả:
Apple
Banana
Orange

4. Ví dụ sử dụng foreach để lặp qua đối tượng
Ngoài việc lặp qua mảng, foreach cũng có thể được sử dụng để lặp qua các thuộc tính của một đối tượng. Dưới đây là một ví dụ:

class Person {
public $name = “John”;
public $age = 30;
public $city = “New York”;
}

$person = new Person();

foreach ($person as $key => $value) {
echo $key . “: ” . $value . “
“;
}

Kết quả:
name: John
age: 30
city: New York

5. Vòng lặp key-value
Mặc định, foreach chỉ trả về giá trị của từng phần tử. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể lấy được cả khóa (key) và giá trị (value) của phần tử bằng cách sử dụng cú pháp sau:

foreach ($array as $key => $value) {
// xử lý $key và $value
}

6. Sử dụng foreach với mảng đa chiều
Foreach cũng có thể được sử dụng để lặp qua mảng đa chiều. Dưới đây là một ví dụ:

$students = array(
array(“name” => “John”, “age” => 20),
array(“name” => “Jane”, “age” => 22),
array(“name” => “Bob”, “age” => 21)
);

foreach ($students as $student) {
echo $student[“name”] . ” is ” . $student[“age”] . ” years old.
“;
}

Kết quả:
John is 20 years old.
Jane is 22 years old.
Bob is 21 years old.

7. Câu hỏi thường gặp về foreach

Q: Tôi có thể thay đổi giá trị của các phần tử trong mảng trong quá trình lặp foreach?
A: Có, bạn có thể thay đổi giá trị của các phần tử trong mảng trong quá trình lặp foreach. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ hành vi này và tác động của nó đến mảng.

Q: Tôi có thể sử dụng foreach để lặp qua chuỗi không?
A: Không, foreach chỉ được sử dụng để lặp qua mảng hoặc đối tượng.

Q: Tôi có thể sử dụng foreach để lặp qua các phần tử theo thứ tự ngược lại không?
A: Có, bạn có thể sử dụng hàm array_reverse để đảo ngược mảng trước khi sử dụng foreach.

Q: Tôi có thể thoát khỏi vòng lặp foreach sớm?
A: Có, bạn có thể thoát khỏi vòng lặp foreach sớm bằng cách sử dụng câu lệnh break.

Trên đây là một số câu hỏi thường gặp về foreach trong PHP. Hy vọng rằng bài viết này mang đến cho bạn một sự hiểu biết rõ ràng về cách sử dụng foreach và cách áp dụng nó vào công việc của bạn. Chúc bạn có những trải nghiệm tốt khi làm việc với vòng lặp foreach trong PHP!

For Php

PHP là một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ rất phổ biến và mạnh mẽ. PHP được phát triển lần đầu tiên vào năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf và hiện nay đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về PHP và cung cấp một số câu hỏi thường gặp (FAQs) để giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ này.

PHP là gì?

“PHP” viết tắt của “PHP: Hypertext Preprocessor”, nghĩa là một trình xử lý mã nguồn mở được thực thi trên phía máy chủ. Nó được sử dụng chủ yếu để phát triển các trang web động và ứng dụng web. PHP hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu phổ biến và có khả năng tương tác với các dịch vụ web bên ngoài. Mã PHP được nhúng vào mã HTML để tạo ra nội dung động, giúp trang web trở nên linh hoạt và tương tác.

Tại sao PHP lại phổ biến?

Một trong những lý do chính khiến PHP trở nên phổ biến là do tính đơn giản và dễ tiếp cận của nó. Ngôn ngữ này có cú pháp dễ hiểu và học, đồng thời hỗ trợ nhiều nguồn tài liệu trực tuyến và cộng đồng rất lớn để hỗ trợ người dùng.

PHP cũng rất linh hoạt và mở rộng. Nó cho phép người lập trình tùy chỉnh và mở rộng tính năng theo nhu cầu cụ thể của dự án. PHP cũng tương thích với hầu hết các hệ điều hành và các máy chủ web phổ biến như Apache và Nginx.

PHP rất mạnh mẽ và có thể tương tác với các cơ sở dữ liệu phổ biến, như MySQL, SQLite và PostgreSQL. Điều này giúp người lập trình xây dựng các ứng dụng web phức tạp và mạnh mẽ.

PHP cũng được sử dụng rộng rãi trong các dự án mã nguồn mở và các hệ thống quản lý nội dung phổ biến như WordPress, Joomla và Drupal. Việc sử dụng PHP trong các dự án như vậy giúp tiết kiệm thời gian và công sức của người lập trình, vì đã có sẵn nền tảng và các thư viện hỗ trợ phong phú.

FAQs:

1. PHP có đòi hỏi kiến thức lập trình chuyên sâu không?
Đối với những người đã từng tiếp xúc với lập trình, việc học PHP sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điểm mạnh của PHP là tính đơn giản và dễ hiểu của nó, cho phép người mới bắt đầu tiếp cận một cách nhanh chóng. Nếu bạn có kiến thức căn bản về HTML và CSS, bạn sẽ dễ dàng áp dụng PHP vào dự án của mình.

2. Tại sao nên sử dụng PHP thay vì ngôn ngữ lập trình khác?
Sự lựa chọn ngôn ngữ lập trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mục tiêu dự án, kỹ năng hiện có và yêu cầu cụ thể. Tuy nhiên, PHP có một số ưu điểm như mạnh mẽ, đơn giản, mở rộng và đồng thời có cộng đồng hỗ trợ lớn. Nếu bạn đang phát triển các trang web động hoặc ứng dụng web, PHP có thể là một lựa chọn tốt.

3. PHP có hỗ trợ mã nguồn mở không?
PHP là một ngôn ngữ mã nguồn mở, nghĩa là mã nguồn của nó có thể được xem, sửa đổi và phát triển bởi cộng đồng. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu học tập và các thư viện phong phú để xây dựng các dự án PHP.

4. PHP có hỗ trợ các dịch vụ web bên ngoài không?
Có, PHP có khả năng tương tác với các dịch vụ web bên ngoài thông qua các sự kiện và API. Bạn có thể sử dụng PHP để tạo và gửi yêu cầu HTTP đến các dịch vụ web khác, như Facebook, Twitter và PayPal.

5. PHP có tương thích với cơ sở dữ liệu nào?
PHP hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL, SQLite và PostgreSQL. Bạn có thể sử dụng PHP để tương tác với cơ sở dữ liệu này thông qua các truy vấn SQL hoặc sử dụng các thư viện hỗ trợ như PDO (PHP Data Objects).

Trên đây là một số điểm quan trọng về PHP và câu hỏi thường gặp về ngôn ngữ này. PHP là một công nghệ mạnh mẽ và phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong ngành phát triển web. Nếu bạn đang tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình phía máy chủ, thì PHP là một lựa chọn tốt để bắt đầu.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề foreach as key value in php

PHP foreach loop explained with arrays, objects and key value
PHP foreach loop explained with arrays, objects and key value

Link bài viết: foreach as key value in php.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này foreach as key value in php.

Xem thêm: blog https://chonoithatgiasi.com.vn/category/dem-thu-bong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *