Skip to content

Hướng Dẫn Php: Upload File Qua Form Biểu Mẫu

51: Upload Files and Images to Website in PHP | PHP Tutorial | Learn PHP Programming | Image Upload

Php Form Upload File

Tải lên tệp tin là một tính năng quan trọng trong phát triển ứng dụng web. PHP cung cấp cho chúng ta nhiều phương pháp để tải lên tệp tin từ máy tính của người dùng lên máy chủ web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình tải tệp tin bằng PHP và đồng thời khám phá các phương pháp tối ưu hóa quy trình này.

Tổng quan về quy trình tải tệp tin bằng PHP:

Quy trình tải tệp tin bằng PHP gồm các bước sau:

1. Tạo giao diện người dùng: Đầu tiên, chúng ta cần tạo một giao diện người dùng cho phép người dùng chọn tệp tin muốn tải lên. Thông thường, chúng ta sử dụng thẻ trong hình thức HTML để tạo một trường chọn tệp tin.

2. Kiểm tra kích thước tệp tin: Trước khi tải tệp tin lên, chúng ta cần kiểm tra kích thước của tệp tin để đảm bảo rằng nó không vượt quá giới hạn kích thước cho phép. Điều này giúp tránh các cuộc tấn công DDoS hoặc tiêu tốn tài nguyên máy chủ.

3. Kiểm tra loại tệp tin: Ngoài việc kiểm tra kích thước, chúng ta cũng nên kiểm tra loại tệp tin để đảm bảo chỉ cho phép tệp tin có định dạng hợp lệ được tải lên. Điều này giúp ngăn chặn tải lên các tệp tin độc hại hoặc không an toàn.

4. Xác thực người dùng: Trong một số trường hợp, chúng ta cần xác thực người dùng trước khi cho phép tải tệp tin lên. Ví dụ, trong một ứng dụng web chia sẻ tệp tin, chỉ người dùng đã đăng nhập mới có thể tải tệp tin lên.

5. Lưu tệp tin vào thư mục chỉ định: Sau khi kiểm tra và xác thực, chúng ta cần lưu tệp tin vào thư mục chỉ định trên máy chủ web. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng hàm “move_uploaded_file” trong PHP.

6. Xử lý lỗi khi tải tệp tin không thành công: Trong trường hợp tải tệp tin không thành công, chúng ta cần xử lý lỗi và thông báo cho người dùng biết về lỗi đó. Điều này giúp người dùng hiểu vì sao tệp tin của họ không thể tải lên và có thể thực hiện các hành động sửa lỗi nếu cần.

7. Thêm khả năng tải nhiều tệp tin cùng lúc: Bên cạnh khả năng tải lên một tệp tin duy nhất, chúng ta cũng có thể cung cấp khả năng cho phép người dùng tải lên nhiều tệp tin cùng một lúc. Điều này thường được sử dụng trong các ứng dụng chia sẻ tệp tin hoặc trong việc tải lên hình ảnh cho bộ sưu tập.

8. Tối ưu hóa việc lưu trữ và quản lý tệp tin đã tải lên: Để quản lý tệp tin đã tải lên, chúng ta có thể lưu thông tin về tệp tin như tên file, đường dẫn, thời gian tải lên vào cơ sở dữ liệu. Điều này giúp chúng ta dễ dàng tìm kiếm, quản lý và chia sẻ tệp tin đã tải lên.

9. Chia sẻ tệp tin đã tải lên với người dùng khác: Trong một số trường hợp, chúng ta có thể cho phép người dùng chia sẻ tệp tin đã tải lên với người dùng khác. Điều này thường được sử dụng trong các ứng dụng chia sẻ tệp tin hoặc trong việc chia sẻ hình ảnh với bạn bè.

FAQs:

1. PHP Form Upload File là gì?
PHP Form Upload File là phương pháp cho phép người dùng tải lên tệp tin từ máy tính của họ lên máy chủ web. Điều này cho phép người dùng chia sẻ tệp tin hoặc tải lên tệp tin cho ứng dụng web.

2. Làm thế nào để kiểm tra kích thước tệp tin trước khi tải lên bằng PHP?
Chúng ta có thể sử dụng hàm “filesize” trong PHP để kiểm tra kích thước của tệp tin trước khi tải lên. Hàm này trả về kích thước của tệp tin trong byte.

3. Làm thế nào để kiểm tra loại tệp tin trước khi tải lên bằng PHP?
Chúng ta có thể sử dụng hàm “mime_content_type” trong PHP để kiểm tra loại tệp tin trước khi tải lên. Hàm này trả về loại MIME của tệp tin, cho phép chúng ta xác định loại tệp tin dựa trên phần mở rộng file.

4. Tại sao chúng ta cần xác thực người dùng trước khi cho phép tải tệp tin lên?
Xác thực người dùng trước khi cho phép tải tệp tin lên giúp đảm bảo rằng chỉ người dùng đã đăng nhập mới có thể thực hiện hành động này. Điều này giúp bảo mật hơn và tránh các cuộc tấn công không mong muốn.

5. Làm thế nào để tối ưu hóa việc lưu trữ và quản lý tệp tin đã tải lên?
Để tối ưu hóa việc lưu trữ và quản lý tệp tin đã tải lên, chúng ta có thể lưu thông tin về tệp tin như tên file, đường dẫn và thời gian tải lên vào cơ sở dữ liệu. Điều này giúp chúng ta dễ dàng tìm kiếm, quản lý và chia sẻ tệp tin đã tải lên.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: php form upload file Upload file PHP, Form upload file HTML, Upload file PHP MySQL, Code upload file PHP đơn giản, Form upload file Bootstrap, Move_uploaded_file, $_files trong php, Upload file PHP Laravel

Chuyên mục: Top 99 Php Form Upload File

51: Upload Files And Images To Website In Php | Php Tutorial | Learn Php Programming | Image Upload

How To Upload And Submit A Form In Php?

Cách tải lên và gửi một biểu mẫu trong PHP

PHP là một ngôn ngữ lập trình web mạnh mẽ, cho phép bạn tải lên và gửi một biểu mẫu từ trang web của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức tải lên và gửi một biểu mẫu trong PHP một cách chi tiết.

1. Tạo biểu mẫu HTML:
Trước tiên, chúng ta cần tạo một biểu mẫu HTML trong trang web của mình. Biểu mẫu này sẽ có các trường nhập và nút gửi để người dùng điền thông tin và gửi đi. Dưới đây là một ví dụ về biểu mẫu HTML đơn giản:

“`


Gửi biểu mẫu PHP“`

2. Xử lý biểu mẫu PHP:
Sau khi biểu mẫu được tạo, chúng ta cần xử lý nội dung được gửi lên từ biểu mẫu. Để làm điều này, chúng ta cần tạo một tệp PHP mới và sử dụng các hàm PHP để lấy thông tin từ biểu mẫu và xử lý nó.

Dưới đây là một ví dụ về cách xử lý biểu mẫu có các trường “name”, “email” và “message”:

“`

“`

3. Lưu trữ dữ liệu:
Sau khi lấy thông tin từ biểu mẫu, bạn có thể lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện các tác vụ khác như gửi email. Trong ví dụ trên, chúng ta chỉ hiển thị thông báo thành công. Bạn có thể tùy chỉnh xử lý dữ liệu theo nhu cầu của bạn.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp)

1. Tại sao tôi nhận được lỗi “Undefined index” khi tôi cố gắng truy cập vào dữ liệu được gửi từ biểu mẫu?
Lỗi “Undefined index” xuất hiện khi bạn gọi một phần tử trong mảng $_POST mà không tồn tại. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt đúng các thuộc tính “name” trong các trường nhập của bạn.

2. Tôi có thể sử dụng phương thức GET để gửi biểu mẫu không?
Có, bạn có thể sử dụng phương thức GET để gửi dữ liệu từ biểu mẫu. Tuy nhiên, không nên sử dụng phương thức GET cho các biểu mẫu chứa dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu.

3. Làm thế nào để tải lên tệp tin từ biểu mẫu?
Để tải lên tệp tin từ biểu mẫu, bạn cần chỉnh sửa thuộc tính của thẻ `

` thành `enctype=”multipart/form-data”`. Sau đó, bạn có thể sử dụng các hàm PHP như $_FILES để xử lý tệp tin đã được tải lên.

4. Tôi có thể gửi biểu mẫu vào nhiều địa chỉ email khác nhau không?
Có, bạn có thể sử dụng hàm mail() trong PHP để gửi email và đặt giá trị “to” là một chuỗi chứa nhiều địa chỉ email được phân tách bằng dấu phẩy.

5. Tôi có thể xác thực và kiểm tra dữ liệu được gửi từ biểu mẫu không?
Có, bạn có thể sử dụng các hàm PHP như filter_var() hoặc preg_match() để xác thực và kiểm tra dữ liệu nhập từ biểu mẫu. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu được gửi là hợp lệ và an toàn để sử dụng.

Với các bước trên, bạn có thể dễ dàng tải lên và gửi một biểu mẫu trong PHP từ trang web của mình. Điều này giúp bạn tương tác với người dùng và thu thập thông tin từ họ một cách dễ dàng và hiệu quả.

How To Upload File In Php Command Line?

Làm thế nào để tải lên tệp tin trong PHP từ dòng lệnh?

PHP là một ngôn ngữ lập trình phổ biến cho việc phát triển ứng dụng web. Khi làm việc với PHP, chúng ta có thể muốn tải lên các tệp tin từ dòng lệnh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để tải lên các tệp tin trong PHP từ dòng lệnh. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết về quá trình này và cung cấp một số câu hỏi thường gặp (FAQs) ở cuối bài viết.

I. Tạo một ứng dụng PHP dòng lệnh

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một ứng dụng PHP dòng lệnh để tải lên tệp tin. Dưới đây là một ví dụ về một ứng dụng PHP dòng lệnh đơn giản:

“`php

“`

Trong ví dụ trên, chúng ta lấy tệp tin cần tải lên từ dòng lệnh bằng cách sử dụng biến `$argv`. Sau đó, chúng ta kiểm tra xem tệp tin có tồn tại hay không bằng cách sử dụng hàm `file_exists()`. Nếu tệp tin tồn tại, chúng ta có thể tiến hành xử lý logic tại đây. Nếu không, chúng ta sẽ thông báo rằng tệp tin không tồn tại.

II. Tải lên tệp tin từ dòng lệnh sử dụng thư việc cURL

Để tải lên tệp tin từ dòng lệnh trong PHP, chúng ta có thể sử dụng thư viện cURL. Cú pháp để tải lên tệp tin sử dụng cURL như sau:

“`php
new CURLFile($file) // Tải lên tệp tin
]);

// Thực hiện yêu cầu cURL
$result = curl_exec($curl);

// Kiểm tra kết quả
if($result === false){
echo “Lỗi: ” . curl_error($curl);
} else {
echo “Tải lên thành công!”;
}

// Đóng cURL
curl_close($curl);
} else {
echo “Tệp tin không tồn tại!”;
}
?>
“`

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng hàm `curl_init()` để khởi tạo một yêu cầu cURL. Sau đó, chúng ta thiết lập các tùy chọn cho yêu cầu cURL bằng cách sử dụng hàm `curl_setopt()`. Các tùy chọn này bao gồm:
– `CURLOPT_POST`: Thiết lập yêu cầu là phương thức POST.
– `CURLOPT_POSTFIELDS`: Thiết lập dữ liệu gửi đi, trong trường hợp này là tệp tin cần tải lên.

Sau khi thiết lập các tùy chọn, chúng ta sử dụng hàm `curl_exec()` để thực hiện yêu cầu cURL. Nếu kết quả trả về bằng `false`, có thể xảy ra lỗi, và chúng ta sử dụng hàm `curl_error()` để lấy thông báo lỗi. Nếu không có lỗi xảy ra, chúng ta thông báo rằng tải lên đã thành công.

III. FAQs

1. Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi “Permission denied” khi tải lên tệp tin?
– Lỗi này xảy ra khi bạn không có đủ quyền truy cập để ghi tệp tin trên máy chủ. Hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn có đủ quyền ghi trong thư mục đích hoặc thay đổi quyền truy cập tệp tin để phù hợp.

2. Làm thể nào để xác định kích thước tệp tin đã tải lên từ dòng lệnh?
– Bạn có thể sử dụng hàm `filesize()` để lấy kích thước tệp tin đã tải lên. Ví dụ: `echo filesize($file);`

3. Tôi muốn tải lên nhiều tệp tin cùng một lúc, tôi phải làm sao?
– Để tải lên nhiều tệp tin, bạn có thể sử dụng vòng lặp để lặp lại quá trình tải lên cho từng tệp tin. Chỉ cần thay đổi giá trị của biến `$file` trong ví dụ trên thành tên tệp tin mới và thực hiện tải lên như bình thường.

4. Có cách nào khác để tải lên tệp tin từ dòng lệnh không sử dụng cURL?
– Có, có nhiều phương pháp khác để tải lên tệp tin từ dòng lệnh trong PHP. Một số ví dụ bao gồm sử dụng phương pháp POST thông qua giao thức HTTP, gửi yêu cầu FTP, hoặc sử dụng các thư viện bên thứ ba như Guzzle.

Trên đây là hướng dẫn về cách tải lên tệp tin trong PHP từ dòng lệnh. Chúng ta đã tìm hiểu cách tạo một ứng dụng PHP dòng lệnh đơn giản để tải lên tệp tin, sử dụng thư viện cURL để thực hiện việc tải lên và cung cấp một số câu hỏi thường gặp liên quan đến việc này. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ và thành thạo hơn trong việc tải lên tệp tin trong PHP từ dòng lệnh.

Xem thêm tại đây: chonoithatgiasi.com.vn

Upload File Php

Hướng dẫn tải tệp tin lên với PHP và Câu hỏi thường gặp

Trong quá trình phát triển các ứng dụng web, việc tải tệp tin lên là một trong những chức năng cần thiết. PHP cung cấp một số phương thức và hàm hỗ trợ cho việc này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tải tệp tin lên với PHP và giải đáp một số câu hỏi thường gặp liên quan đến việc này.

I. Tải tệp tin lên với PHP

1. Form HTML:
Trước khi bắt đầu, chúng ta cần có một form HTML đơn giản để người dùng có thể chọn tệp tin để tải lên:

“`“`

2. Xử lý tệp tin tải lên:
Khi người dùng chọn tệp tin và nhấn nút “Upload”, chúng ta sẽ cần xử lý tệp tin này trong tệp PHP riêng biệt (trong trường hợp này là “upload.php”). Dưới đây là một ví dụ về cách xử lý tệp tin tải lên:

“`php

“`

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng biến `$targetDir` để chỉ định đường dẫn thư mục nơi các tệp tin tải lên sẽ được lưu trữ. Biến `$targetFile` chứa đường dẫn và tên tệp tin cuối cùng sau khi tải lên. Hàm `move_uploaded_file()` được sử dụng để di chuyển tệp tin tạm sang đường dẫn đích. Nếu di chuyển thành công, thông báo “Tệp tin đã được tải lên thành công” sẽ được hiển thị.

3. Giới hạn kích thước tệp tin:
Một vấn đề quan trọng cần xem xét khi tải tệp tin lên là giới hạn kích thước tệp tin. Bạn có thể sử dụng thuộc tính `max_file_size` trong thẻ `` để giới hạn kích thước tệp tin ngay từ phía giao diện người dùng:

“`

“`

Ngoài ra, trong tệp PHP xử lý tải lên, bạn cũng có thể kiểm tra kích thước tệp tin bằng cách sử dụng biến `$_FILES[“fileToUpload”][“size”]`.

II. Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến việc tải tệp tin lên với PHP:

1. Tôi cần phải cấu hình gì trên máy chủ để cho phép tải tệp tin lên?
Trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng máy chủ của bạn đang chạy PHP và hỗ trợ tải tệp tin lên. Bạn cũng cần kiểm tra và thay đổi cấu hình `upload_max_filesize` và `post_max_size` trong tệp `php.ini` để cho phép tải lên tệp tin lớn hơn.

2. Làm thế nào để kiểm tra loại tệp tin được tải lên?
Để kiểm tra loại tệp tin được tải lên, bạn có thể sử dụng thuộc tính `$_FILES[“fileToUpload”][“type”]`. Ví dụ: `image/jpeg`.

3. Làm thế nào để xử lý nhiều tệp tin tải lên cùng lúc?
Khi người dùng tải lên nhiều tệp tin cùng một lúc, bạn cần sử dụng thuộc tính `multiple` trong thẻ `` để cho phép chọn nhiều tệp tin. Trong tệp PHP, bạn sẽ nhận được một mảng `$_FILES[“fileToUpload”][“name”]`, `$_FILES[“fileToUpload”][“tmp_name”]`, `$_FILES[“fileToUpload”][“type”]`,… để xử lý từng tệp tin.

4. Làm thế nào để tải tệp tin lên thư mục khác?
Để tải tệp tin lên một thư mục khác, bạn cần chỉ định đường dẫn thư mục đích trong biến `$targetDir` trong tệp PHP xử lý tải lên.

5. Làm thế nào để ngăn chặn tải lên các tệp tin có đuôi không an toàn (ví dụ: .php)?
Để ngăn chặn người dùng tải lên các tệp tin có đuôi không an toàn như .php, bạn có thể kiểm tra phần mở rộng của tệp tin bằng cách sử dụng hàm `pathinfo()` và xác định loại tệp tin cho phù hợp.

Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách tải tệp tin lên với PHP từ căn bản đến nâng cao. Chúng ta cũng đã giải đáp một số câu hỏi thường gặp liên quan đến việc tải tệp tin lên. Bây giờ, bạn có thể triển khai chức năng tải tệp tin lên trong các ứng dụng web của mình một cách linh hoạt và an toàn.

Form Upload File Html

Gửi file qua form HTML – Cách dễ dàng hơn để gửi và nhận file

Khi xây dựng một trang web hoặc ứng dụng web, việc chấp nhận và xử lý các file được tải lên từ người dùng là điều hết sức quan trọng. Truyền thống, việc tải file lên máy chủ yêu cầu các phương thức như FTP hoặc SSH, nhưng điều này lại không thân thiện với người dùng cuối. Thành phần `` của HTML đã giới thiệu tính năng gửi file trực tiếp từ trình duyệt người dùng lên máy chủ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào việc sử dụng HTML để gửi file thông qua form và giải đáp một số câu hỏi thường gặp liên quan đến việc này.

## Cách sử dụng `input` với `type=”file”`

HTML cung cấp cho chúng ta một thành phần trực tiếp để gửi file từ trình duyệt người dùng lên máy chủ, gọi là `input` với `type=”file”`. Điều này cho phép người dùng chọn file từ hệ thống tệp của họ và gửi nó thông qua form.

Để sử dụng thành phần này, chúng ta cần tạo một form HTML bình thuờng, nhưng với thành phần `input` type `”file”`:

“`html“`

Trong đoạn mã trên, `action` xác định đường dẫn mà dữ liệu form sẽ được gửi đến khi người dùng nhấn nút “Gửi”. Đường dẫn `/upload` trên ví dụ chỉ định một endpoint trên máy chủ của bạn để xử lý file gửi lên. `method` được sử dụng để tạo một request HTTP POST để gửi dữ liệu và `enctype=”multipart/form-data”` chỉ định rằng form sẽ gửi dữ liệu dạng multipart/form-data, không chỉ dữ liệu dạng x-www-form-urlencoded thông thường.

Khi người dùng nhấn nút “Gửi”, tiến trình submit form sẽ tạo ra một yêu cầu HTTP POST tới đường dẫn được chỉ định trong thuộc tính `action`. Trong yêu cầu này, dữ liệu file sẽ được đính kèm và gửi kèm một header `Content-Type` đặc biệt `multipart/form-data`.

## Xử lý file trên máy chủ

Để nhận và xử lý file được gửi từ form, chúng ta cần xử lý request gửi đến đường dẫn `action` trước đó. Sử dụng các ngôn ngữ lập trình như PHP, Node.js, Python, hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào mà bạn chọn, bạn có thể truy cập file được gửi lên thông qua biến dữ liệu đã được gửi lên bởi người dùng.

Chẳng hạn, nếu bạn sử dụng PHP, bạn có thể truy cập file bằng cách sử dụng biến toàn cục `$_FILES`. Cú pháp sau cho phép bạn thao tác với file:

“`php
$target_dir = “/path/to/uploads/”;
$target_file = $target_dir . basename($_FILES[“file”][“name”]);

if (move_uploaded_file($_FILES[“file”][“tmp_name”], $target_file)) {
echo “File has been uploaded successfully.”;
} else {
echo “Sorry, there was an error uploading your file”;
}
“`

Trong đoạn mã trên, `$_FILES[“file”][“name”]` lấy tên gốc của file và `$_FILES[“file”][“tmp_name”]` lấy đường dẫn tới file tải lên tạm thời. Tiếp theo, chúng ta có thể chuyển file sang một thư mục đích mong muốn và gửi lại thông báo thành công cho người dùng.

## Câu hỏi thường gặp

**1. Tôi có thể xác định loại file được chấp nhận để tải lên không?**

Có, bạn có thể thêm thuộc tính `accept` vào thành phần `input` với `type=”file”` để chỉ định loại file được chấp nhận. Ví dụ, `` chỉ cho phép tải lên các file JPG và PNG.

**2. Người dùng có thể tải lên nhiều file cùng một lúc không?**

Có, chúng ta có thể thay đổi thành phần `input` thành `` để cho phép người dùng chọn và tải lên nhiều file cùng một lúc.

**3. Làm cách nào để kiểm tra kích thước file trước khi tải lên?**

Bạn có thể sử dụng JavaScript để kiểm tra kích thước file trước khi gửi yêu cầu tới máy chủ. Bằng cách sử dụng thuộc tính `files` trên đối tượng `input`, bạn có thể truy cập thông tin về file (bao gồm kích thước) và kiểm tra chúng.

“`javascript
const fileInput = document.querySelector(‘input[type=”file”]’);
const fileSize = fileInput.files[0].size;

if (fileSize > 1000000) {
alert(“Kích thước file vượt quá giới hạn cho phép.”);
return;
}

// Tiếp tục gửi yêu cầu tới máy chủ
“`

**4. Làm cách nào để xử lý lỗi nếu file không được tải lên thành công?**

Khi file được gửi lên máy chủ, bạn có thể kiểm tra mã trạng thái HTTP để kiểm tra xem file có được tải lên thành công hay không. Nếu mã trạng thái không phải là `200 OK`, bạn có thể xử lý lỗi theo cách mà bạn muốn, bằng cách thông báo lỗi đến người dùng hoặc thực hiện các tác vụ tùy chỉnh khác.

“`php
$status = $_SERVER[‘REDIRECT_STATUS’];
if($status == 200) {
echo “File uploaded successfully.”;
} else {
echo “Sorry, there was an error uploading your file.”;
}
“`

Tuy nhiên, việc kiểm tra lỗi cụ thể và xử lý chúng tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình và framework bạn sử dụng.

## Kết luận

Việc gửi file thông qua form HTML đã mang lại sự thuận tiện cho người dùng trong việc tải file lên máy chủ. Với một vài dòng mã HTML và mã lập trình phía máy chủ, chúng ta có thể nhanh chóng nhận và xử lý file từ người dùng. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn kiến thức cần thiết để sử dụng `input` với `type=”file”` trong form HTML, cũng như giải đáp một số câu hỏi phổ biến.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề php form upload file

51: Upload Files and Images to Website in PHP | PHP Tutorial | Learn PHP Programming | Image Upload
51: Upload Files and Images to Website in PHP | PHP Tutorial | Learn PHP Programming | Image Upload

Link bài viết: php form upload file.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này php form upload file.

Xem thêm: blog https://chonoithatgiasi.com.vn/category/dem-thu-bong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *